Objectiu general Drets humans, ciutadania i governança
Esdevenir persones crítiques, responsables, solidàries i actives en la defensa dels drets humans i la participació democràtica orientades a la construcció d’una societat més justa i equitativa.
Tipus
 • Objectiu eix
Eix
 • Drets Humans, Ciutadania i Governança Drets Humans, Ciutadania i Governança
Bloc
 • D El sistema de protecció dels Drets Humans
 • D La governança com a estratègia organitzativa del col·lectiu
 • D Participació democràtica i ciutadania
Etapa
 • Secundària Secundària
Competències
 • Competència del tractament de la informació i competència digital Competència del tractament de la informació i competència digital
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència d´autonomia i iniciativa personal Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana Competència social i ciutadana
Recomanacions pedagògiques
Llengua catalana i literatura

Objectiu àrea o matèria
Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per participar en la vida social.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 42
Competència
 • Competència del tractament de la informació i competència digital
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
 • Segon Curs Secundària
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per participar en la vida social.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 42
Competència
 • Competència del tractament de la informació i competència digital
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
 • Segon Curs Secundària
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per participar en la vida social.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 42
Competència
 • Competència del tractament de la informació i competència digital
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
 • Segon Curs Secundària
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania (Educació per a la ciutadania i drets humans)

Objectiu àrea o matèria
Desenvolupar la capacitat crítica i la iniciativa personal, assumint responsabilitats i actuant amb autonomia en la vida quotidiana i en les relacions de grup, tot aplicant les normes de convivència.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 146
Competència
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Aprendre a pensar i a comunicar els sentiments, emocions i les opinions tot exercitant les habilitats assertives, des del respecte per les diferències amb els altres. Desenvolupar la capacitat d’escolta i d’exposició argumentada de les pròpies opinions i respecte per les dels altres.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 147
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Conèixer i assumir els drets i deures derivats de l’Estatut de Catalunya, la Constitució espanyola i les declaracions de drets humans d’àmbit internacional. Reconèixer aquests drets com a referències ètiques de conducta i com a conquestes històriques inacabades.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 147
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Identificar els mecanismes de funcionament de les societats democràtiques i el paper de les administracions en la garantia dels serveis públics.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 147
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Reconèixer els drets de les dones, valorar la diferència de sexes i la igualtat de drets, identificant i rebutjant situacions de discriminació i violència de gènere.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 147
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Desenvolupar la iniciativa personal participant democràticament i responsable dins i fora del centre, com a eina per aprendre a assumir els deures ciutadans i compromisos socials.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 147
Competència
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Prendre consciència de la pertinença als diferents àmbits de ciutadania propis (local, autonòmic, estatal, europeu i global) i de la necessitat de contribuir al seu desenvolupament i la seva millora.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 147
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Identificar i rebutjar les situacions d’injustícia i discriminació, per raó de gènere, origen o creences, dins i fora del propi entorn, sensibilitzant-se al davant de les necessitats de les persones i grups més desfavorits i valorant la importància de formes de cooperació ciutadana, com l’associacionisme i el voluntariat.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 147
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Ciències de la naturalesa

Objectiu àrea o matèria
Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les interaccions de la ciència i la tecnologia, per satisfer les necessitats humanes i per participar en la presa de decisions sobre problemes locals i globals als quals s’enfronta la societat amb vista a assegurar un futur més sostenible.
Pàgina referència document currículum
86
Competència
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
 • Segon Curs Secundària
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Analitzar críticament qüestions científiques socialment controvertides, argumentar les pròpies opinions tenint en compte les dels altres i aportant evidències i raons fonamentades en el coneixement científic, i tendir a actuar de manera conseqüent, responsable i solidària.
Pàgina referència document currículum
86
Competència
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
 • Segon Curs Secundària
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Ciències socials, geografia i història

Objectiu àrea o matèria
Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals i de la igualtat de drets i deures dels individus, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència, emetre judicis fonamentats i manifestar actituds de respecte cap a valors i opinions diferents dels propis, valorant-los críticament.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 115
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
 • Segon Curs Secundària
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Distingir els trets fonamentals de les societats democràtiques i valorar les consecucions de la democràcia i la vigència dels drets humans individuals i col·lectius i de les llibertats. Assumir els valors democràtics en la convivència escolar i de l’entorn, rebutjant situacions injustes i discriminatòries.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 116
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
 • Segon Curs Secundària
 • Tercer Curs Secundària
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Objectiu àrea o matèria
Participar de forma cooperativa en l’elaboració, realització i avaluació de projectes rellevants a partir del plantejament d’interrogants i problemes en relació amb la recuperació de la memòria històrica, la conservació del patrimoni natural i cultural i la vida social de l’entorn.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 116
Competència
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Etapa
 • Secundària
Continguts vinculats