Contingut d'aprenentatge Secundària
Reflexió crítica sobre els diferents sistemes de creences, valors, cosmovisions i formes de vida presents en l’entorn proper i al món, respectant i valorant la diversitat cultural existent com una oportunitat d'aprenentatge i enriquiment
Objectiu eix

Ser persones obertes, responsables, crítiques i compromeses en la construcció de relacions interculturals basades en l’equitat, la justícia i la inclusió social, rebutjant els prejudicis, estereotips i qualsevol tipus de discriminació per motius d’origen o pertinença.

Objectiu bloc

Esdevenir persones conscients i assertives respecte a la pròpia identitat,  obertes i respectuoses envers altres valors, cosmovisions i formes de viure presents en l’entorn proper i al món, tot reconeixent la necessitat d’uns valors compartits com a base de la convivència intercultural.

Criteris d'avaluació

Reflexionen críticament sobre els diferents sistemes de creences, valors, cosmovisions  i formes de vida presents en l’entorn proper i al món, respectant i valorant la diversitat cultural existent com una oportunitat d’aprenentatge i enriquiment

Tipus
 • Contingut específic
Eix
 • Interculturalitat Interculturalitat
Bloc
 • I Cultura, diversitat cultural i idenditats
Etapa
 • Secundària Secundària
Cicle
 • Primer i Segon Curs Secundària
Competències
 • Competència artística i cultural Competència artística i cultural
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència social i ciutadana Competència social i ciutadana
Recomanacions pedagògiques
Cooperatiu per grups d'experts
Recursos necessaris

Ordinadors (si escau)

Llibres (si escau)

Característiques dels agents implicats

El context d’aplicació d’aquesta tècnica és el de sessió-classe. És important que l’aplicació s’enfoqui a una posada en pràctica a curt termini, ja que és una tècnica que requereix una bona organització del grup classe. A més, requereix un treball previ per tal de controlar les valoracions finals que els grups han de fer de les exposicions dels seus companys.

Descripció de la tècnica didàctica

El treball cooperatiu per experts consisteix en una tècnica didàctica on l’alumnat es divideix en grups de treball cooperatius heterogenis en quant a sexe i aptituds, formats per un nombre de persones que varia de tres a sis. Tots els grups treballen el mateix tema que ha estat dividit en tantes parts com a membres formen el mateix. Cada membre del grup es responsabilitza de la seva part per completar-la, aprendre-la i ensenyar-la als altres. Els components dels diferents grups que es troben treballant la mateixa part, es reuneixen per discutir-la, posar en comú les seves idees i discrepàncies, en el que es denomina grup d’experts. Una vegada finalitzat el treball com a grup d'experts, tornen al seu grup de referència –després d'haver assimilat els continguts d'aprenentatge que els corresponen- i ensenyen als altres els diferents aspectes que van aprendre i el procés dut a terme en el grup d'experts. S'estableix així una interdependència extrema entre els membres del grup per realitzar la tasca.

Es prepara un tema que s’introdueix i s’esquematitza en diversos elements del mateix, o bé es preparen diversos temes diferents.  La qüestió es separar el grup classe en subgrups que treballaran, a partir de fitxes o d’altres fonts d’informació (ordinadors, llibres, etc.).

Els petits grups aprofundiran en els diversos temes o aspectes i posteriorment es formaran altres subgrups formats per un membre de cada un dels primers subgrups. En aquests segons subgrups, cada un dels seus integrants exposarà a la resta de companys tot allò que considera elemental del què ha treballat en el primer subgrup. Si els temes o elements a aprofundir són molt extensos, caldrà deixar espai de dues sessions diferents, o donar un mínim de una hora per a que els primers subgrups hi aprofundeixin.  És important que els participants tinguin temps d’aprofundir en el material, si no, la tècnica no serveix de forma completa.


Justificació

L’objectiu és aconseguir l’adquisició i cristal·lització del coneixement, al mateix temps que aquest procés es proposat des d’una perspectiva cooperativa i de compartició de coneixement.

Contribució a l’Educació per al desenvolupament i la justícia global

Especialment recomanat per a treballar aspectes cognitivament complexos, nocions teòriques de difícil comprensió, etc. Aprendre i explicar és aprendre dues vegades, i d’aquesta manera s’aborden les nocions més complexes dels eixos temàtics de l’EpD amb més garanties.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
 • Estratègies d'interdependència positiva
Àmbit
 • Aula
Termini
 • Curt termini
Edats
 • Cicle superior de primària
 • 1r i 2n ESO
 • 3r i 4t ESO
Quins eixos temàtics penses que pot contribuir a treballar de forma més específica aquesta tècnica?
 • Gènere
 • Cultura de pau
 • Drets humans, ciutadania i governança
 • Sostenibilitat econòmica i social
 • Medi ambient
 • Interculturalitat
Instruments d'avaluació
Rúbrica

Una rúbrica és una matriu que explicita els criteris de realització relacionats amb l’avaluació d’una competència (o de components de diferents competències) i els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca d’avaluació. Els nivells es poden associar amb les notes tradicionals, però es busca no reduir la valoració a un càlcul numèric, sinó fer més visible què hi ha al darrere d’un número. 

Exemple de rúbrica per valorar el pensament crític

Per saber-ne més, clica aquí.

Una rúbrica és una matriu que explicita els criteris de realització relacionats amb l’avaluació d’una competència (o de components de diferents competències) i els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca d’avaluació. Els nivells es poden associar amb les notes tradicionals, però es busca no reduir la valoració a un càlcul numèric, sinó fer més visible què hi ha al darrere d’un número. 

Exemple de rúbrica per valorar el pensament crític

Per saber-ne més, clica aquí.

Base d'orientació

Uns instruments útils ideats per avaluar i regular l’aprenentatge són les bases d'orientació, anomenades així perquè la seva finalitat és que orientin l'alumnat en la seva tasca. De vegades, també se les anomena "guies de navegació" o "cartes d'estudi". Habitualment, una bona pregunta per generar aquest tipus de produccions és: "En què hem de pensar o què hem de fer per realitzar un determinat tipus de tasques?". L'avaluació de la qualitat d’aquestes bases d'orientació serà objectiu prioritari del procés d'aprenentatge perquè, de fet, resumeixen el coneixement que els estudiants hauran d’interioritzar, és a dir, retenir a la memòria de manera que es pugui activar quan calgui. Cada estudiant ha d'elaborar la seva pròpia base d'orientació, tot i que en alguns casos ho farà a partir d’un procés de construcció conjunt entre tot el grup-classe i en d’altres serà més individual.

Per saber-ne més, clica aquí.

Uns instruments útils ideats per avaluar i regular l’aprenentatge són les bases d'orientació, anomenades així perquè la seva finalitat és que orientin l'alumnat en la seva tasca. De vegades, també se les anomena "guies de navegació" o "cartes d'estudi". Habitualment, una bona pregunta per generar aquest tipus de produccions és: "En què hem de pensar o què hem de fer per realitzar un determinat tipus de tasques?". L'avaluació de la qualitat d’aquestes bases d'orientació serà objectiu prioritari del procés d'aprenentatge perquè, de fet, resumeixen el coneixement que els estudiants hauran d’interioritzar, és a dir, retenir a la memòria de manera que es pugui activar quan calgui. Cada estudiant ha d'elaborar la seva pròpia base d'orientació, tot i que en alguns casos ho farà a partir d’un procés de construcció conjunt entre tot el grup-classe i en d’altres serà més individual.

Per saber-ne més, clica aquí.

Grup d'investigació
Descripció de la tècnica didàctica

El grup d'investigació és una tècnica que es va idear per afrontar tasques complexes o de múltiples font d’informació amb la intenció de potenciar capacitats d’anàlisis i síntesis de l’alumnat, alhora que afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives i socials. La tècnica es basa en grups cooperatius guiats pels seus propis interessos sobre un tema proposat, repartint-se la tasca a realitzar. Cada grup planifica com desenvolupar la part de la tasca assignada.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
 • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
 • Estratègies d'indagació i construcció conjunta del coneixement
 • Estratègies d'interdependència positiva
Àmbit
 • Aula
Termini
 • Curt termini
 • Mig termini
Instruments d'avaluació
Carpeta d'aprenentatge

La carpeta d'aprenentatge permet recollir les diferents activitats que fa l’alumnat al llarg de l’aprenentatge d’un tema, els seus objectius i les reflexions sobre el que encara no sap prou bé, què farà per revisar els errors i què va millorant a mesura que avança en el coneixement. Inclou també els resultats de les activitats d’avaluació amb finalitat qualificadora i a partir de totes les dades recollides es dedueix la qualificació final que acredita els aprenentatges, que té la qualitat de ser molt transparent per a l’alumnat.

Per saber-ne més, clica aquí.

La carpeta d'aprenentatge permet recollir les diferents activitats que fa l’alumnat al llarg de l’aprenentatge d’un tema, els seus objectius i les reflexions sobre el que encara no sap prou bé, què farà per revisar els errors i què va millorant a mesura que avança en el coneixement. Inclou també els resultats de les activitats d’avaluació amb finalitat qualificadora i a partir de totes les dades recollides es dedueix la qualificació final que acredita els aprenentatges, que té la qualitat de ser molt transparent per a l’alumnat.

Per saber-ne més, clica aquí.

Portafoli

El portafoli com a instrument d’avaluació és un conjunt estructurat de documents (anotacions, anàlisis, reflexions, gràfiques, etc) que són elaborats per l’alumnat, amb la tutoria del docent, que s’ordenen de forma cronològica o temàtica, i que evidencien l’evolució, el progrés i el grau d’assoliment dels objectius plantejats, com també palesen les estratègies de cada estudiant per a la indagació, el pensament reflexiu, el rigor i l’anàlisi.

Per saber-ne més, clica aquí.

El portafoli com a instrument d’avaluació és un conjunt estructurat de documents (anotacions, anàlisis, reflexions, gràfiques, etc) que són elaborats per l’alumnat, amb la tutoria del docent, que s’ordenen de forma cronològica o temàtica, i que evidencien l’evolució, el progrés i el grau d’assoliment dels objectius plantejats, com també palesen les estratègies de cada estudiant per a la indagació, el pensament reflexiu, el rigor i l’anàlisi.

Per saber-ne més, clica aquí.

Llengua catalana i literatura

Contingut
Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, incloent-hi mites i llegendes de diferents cultures, tot reconeixent els elements bàsics del relat literari i la seva funció.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 46
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística, social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 57
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Coneixement i valoració de la cultura, història, geografia, folklore, literatura i costums dels llocs d’origen de l’alumnat nouvingut a les aules.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 57
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior –independentment del nombre de parlants de cada una– i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 57
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Coneixement i respecte per a les persones que parlen una llengua o varietat lingüística diferent de la pròpia, i així mateix que tenen una cultura diferenciada, especialment les de l’entorn més pròxim, començant per la classe, escola, poble o barri.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 57
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 57
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Música

Contingut
Interès a escoltar i conèixer obres i estils musicals diversos.
Pàgina referència document currículum
206
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Coneixement i valoració de manifestacions i obres musicals significatives del patrimoni musical català i universal.
Pàgina referència document currículum
206
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Història i cultura de les religions

Contingut
Caracterització de les religions de l’Índia, la Xina i el Japó: el moment històric en què van aparèixer, el seu cos doctrinal, les pràctiques religioses i la moral.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 230
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Lectura i anàlisi d’algun text sagrat de les religions orientals.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 230
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Caracterització de les cultures asteques, maies i inques, les seves creences religioses i expressió a través de l’art i la literatura.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 230
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Caracterització de la religió jueva, el moment històric en què va aparèixer, el seu cos doctrinal, les pràctiques religioses i la moral.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 231
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Lectura i anàlisi d’alguns textos sagrats, pregàries i narracions de la Bíblia jueva i reconeixement dels espais i símbols religiosos del judaisme.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 231
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Lectura i anàlisi d’alguns textos sagrats, pregàries i narracions de l’Antic i el Nou Testament i reconeixement dels espais i símbols religiosos del cristianisme.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 231
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Caracterització de la figura de Mahoma i de la religió islàmica, el moment històric en què va aparèixer, el seu cos doctrinal, les pràctiques religioses i la moral.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 231
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Lectura i anàlisi d’alguns textos sagrats, pregàries i narracions de l’Alcorà i reconeixement dels espais i símbols religiosos islàmics.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 231
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Reconeixement de la influència dels monoteismes jueu, cristià i islàmic sobre l’art, la música, la societat, la moral i les concepcions del món, al llarg del temps i en l’actualitat.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 231
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Classificació de les religions (politeisme, monoteisme i religions sense déu).
Pàgina referència document currículum
Pàgina 232
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Reconeixement de la influència de la religió en algunes manifestacions artístiques, la manera de veure el món, la moral i la vida quotidiana.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 232
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Identificació dels trets comuns i les diferències entre les principals religions del món.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 232
Competència
 • Competència artística i cultural
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Ciències socials, geografia i història

Contingut
Coneixement de diferents projeccions cartogràfiques per representar la Terra. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports (convencionals i digitals). Ús d’escales gràfiques i numèriques. Aproximació a les cosmovisions d’altres cultures.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 118
Competència
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Aplicació de la representació gràfica del temps històric. Ús de la periodització convencional i anàlisi de maneres de comptar el temps d’altres cultures.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 118
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Anàlisi d’alguns elements de l’organització social, política i econòmica de la Grècia clàssica. Identificació dels factors que van permetre la consolidació de l’Imperi romà i dels que van provocar la seva crisi posterior, aplicant nocions de causalitat.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 119
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Aplicació de les nocions històriques de canvi i continuïtat en la interpretació de l’origen i l’expansió de l’Islam. Anàlisi de les formes de vida i de la confluència de cultures (cristians, musulmans i jueus) en les ciutats de la península Ibèrica.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 121
Competència
 • Competència artística i cultural
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Anàlisi de l’evolució social, política i econòmica a l’edat moderna, situant l’imperi hispànic dins el context europeu. Comparació de situacions històriques de l’època moderna, com l’ampliació del món conegut pels europeus o els conflictes religiosos, entre d’altres, amb fets de l’actualitat. Caracterització d’alguna civilització no europea.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 122
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Llengües estrangeres

Contingut
Interès pel coneixement i per la lectura i audició de produccions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera (rimes, cançons, contes, llegendes).
Pàgina referència document currículum
Pàgina 48
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Continguts vinculats